Vanliga problem

Ångest

Ångest är något som kan variera mellan allt från relativt lindrig ängslan och oro till skräck eller paniktillstånd. Ett visst mått av ångest är något som alla människor upplever ibland i livet och det fyller en viktig funktion för oss, nämligen som beredskapsfunktion eller drivkraft mot förändring. För många människor kan dock ångest bli något svårhanterligt och handikappande som sänker livskvaliteten och ökar risken för nedstämdhet och självdestruktiva beteenden. Ibland känns ångesten tydligt kopplad till något som har hänt eller något som kan hända framöver, men man kan också drabbas av ångest utan att förstå varför. Ångest tar sig ofta tydliga fysiska uttryck i form av hjärtklappning, svettningar, obehag i magen eller ett tryck över bröstet som kan ge känslan att det är svårt att andas.

__

Depression

Depression är ett sjukdomstillstånd som innebär stort lidande för den som drabbas. I vården brukar man skilja mellan klinisk depression och emotionella symtom som kan liknas vid depression, men båda fallen kännetecknas av en känslomässig nedstämdhet som är ihållande under en lång tid. Man kan känna en tyngd en hopplöshet eller likgiltighet inför livet och en oförmåga till att känna glädje, även inför positiva händelser. Det är inte heller ovanligt att tillståndet uppstår utan att man kan se en tydlig utlösande faktor till att känna som man gör. Vid depression behöver man ta professionell hjälp för att tillsammans med någon i ett tryggt sammanhang reda ut vad depressionen handlar om. När man förstår det kan man lättare finna olika sätt att förhålla sig till det som är svårt i livet. Man kan säga att psykoterapin ger en större motståndskraft mot det som tidigare orsakade depressionen.

__

Fobier

Rädsla är en av våra grundkänslor. De flesta av oss är rädda för något. För 10-15% av oss tar dock rädslan orimliga proportioner och det är då man kan benämna det som en fobi. Fobier kan försvåra vardagen då den drabbade ständigt kommer att försöka undvika den som fobin är kopplat till och för varje gång man flyr en svår situation befästs fobin ytterligare. När en fobi försvårar vardag, yrkesliv, relationer eller sociala aktiviteter bör man söka hjälp. Det skulle till exempel kunna vara att man inte längre följer med ut till landet på grund av risken att se en orm eller att man drar sig undan från sina vänner för att det blir för påfrestande att befinna sig på restauranger eller andra platser med många människor.

__

Tvångsproblematik

Alla drabbas vi då och då av tankar som etsar sig fast i oss – ”låste jag verkligen dörren?” eller ”släckte jag verkligen ljusen på soffbordet?” För den som lever med ett tvångssyndrom tar dock dessa tankar så stora proportioner att de påverkar hur personen kan leva sin vardag. Dessa tankar orsakar oftast tvångshandlingar för att i stunden lindra ångesten som dessa tankar skapar. Tvångstankarna utspelas ofta i form av olika katastrofscenarion. De kan utlösa tvångshandlingar i form av att man alltid måste dubbelkolla saker eller utföra ritualer som strikt måste upprätthållas. Tvångstankar orsakar ofta stort lidande och det är inte ovanligt att omgivningen är ovetande eftersom det också är vanligt att den drabbade känner skam över tvångstankarna och vill dölja dem. Ett annat vanligt scenario är att skammen väcker aggressivitet hos den lidande om problemet påtalas av anhöriga. Typiska tvångsbeteenden är en överdriven noggrannhet att tvätta sig eller hålla rent hemma, behov att upprepa en handling eller ett beteende ett visst antal gånger, att tyst för sig själv rabbla siffror eller fraser eller att upprepade gånger kolla att strömbrytare och apparater är avstängda.

__

Hypokondri

Hypokondri är en hälsoångest som innebär rädsla att drabbas av sjukdomar eller en övertygelse om att man är sjuk. Man tolkar normala kroppsliga symptom som tecken på sjukdomar, vanligtvis är det allvarliga sjukdomar som det talas mycket om i nyheter och media, exempelvis cancer eller hjärtsjukdom. Oron för dessa sjukdomar genererar ofta ytterligare symtom såsom hjärtklappning, svettningar och smärtkänningar, vilket i sin tur ökar hälsoångesten. Ett läkarbesked att allt är som det ska kan ge den hypokondriske en kortvarig känsla av lugn. Sedan kommer i allmänhet sjukdomsångesten tillbaka.

__

Stressproblematik

Tillfällig stress upplever vi alla. Den fyller den goda funktionen att förbereda oss inför kommande utmaningar. Dock kan en ihållande, långvarig stress bli utmattande och skadligt för kroppen. Vanliga konsekvenser är huvudvärk, ångest, magproblem, muskelvärk och illamående. Det är inte alltid som man själv kan bena ut vilka olika faktorer i livet som skapar stressen eller gör den övermäktig, och då kan man behöva hjälp av en terapeut för att identifiera sådana faktorer, kallade stressorer, och skapa strukturer eller strategier för ett mer hållbart levnadssätt.

__

Sorg och förlust

Vi upplever sorg när vi gör olika former av förluster i livet. Det kan röra sig om tydliga förluster som dödsfall av nära anhöriga, separationer, förlorad vänskap eller en uppsägning. Det kan också vara sådant som vi i första hand inte kanske uppmärksammar som en förlust, exempelvis livsförändrande händelser som att gå in pension eller att barnen flyttar hemifrån. Att sörja förluster är ett viktigt och behövligt arbete som efter sorgeprocessen ger en fördjupad livssyn och självförståelse. I detta arbete behövs dock ibland ett yttre stöd och någon som kan vara med i bearbetningen av sorgen. Ibland kommer detta stöd från nära anhöriga, men ibland behöver man ytterligare stöd och hjälp till bearbetning av en erfaren och professionell person.

__

Relationsproblem

Vi har alla med oss olika relationsmodeller i livet. De har bildats från våra erfarenheter av barndomens tidiga relationer. Sådana erfarenheter kan påverka hur vi i vuxen ålder kan förhålla oss i relationer, såväl nära vänskapsrelationer som kärleksrelationer. Ibland kan vi märka mönster i hur vi knyter relationer och i hur vi vågar vara nära och sårbara i förhållande en annan människa. Om dessa mönster skulle påverka oss och våra relationer negativt, kan det dock vara viktigt att ta professionell hjälp för att reda ut hur dessa mönster uppstått och vad som kan behövas ändras för att möjliggöra skapandet av trygga, nära och varaktiga relationer.  Det kan också vara så att vi lever med en relation som kört fast på ett eller annat sätt, och då kan professionell hjälp utifrån vara viktigt för att tydliggöra och förstå varandras behov samt förbättra kommunikation sinsemellan.

__

Sömnproblem

Det är vanligt att en obalans i livet eller olika former av psykisk ohälsa såsom exempelvis stress eller ångestproblematik påverkar vår sömn negativt. Sömnproblem som sträcker sig över en lång tid kan bli skadligt för vår fysiska hälsa, vår kognitiva kapacitet och vårt känsloliv. Det blir i regel också en negativ spiral, då för lite sömn bäddar för ytterligare stress och ångest vilket försvårar sömnen ytterligare. Det är därför viktigt att en person med stora sömnproblem får hjälp att synliggöra och behandla det som orsakar sömnproblemen.

Vanliga problem