KBT - Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, utgår från att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Arbetssättet är strukturerat och inriktar sig på att finna lösningar på problem här och nu. De terapeutiska former som används vid behandling kan vara såväl verbala som insiktsbefrämjande och beteendeinriktade.

Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden i nyckelsituationer kan mindre fungerande tanke- och handlingsmönster omprövas och alternativa förhållningssätt formuleras. Hemuppgifter ingår som en del av behandlingen. Det kan vara uppgifter att i det vardagliga livet pröva andra, mer funktionella beteenden, nya idéer eller andra sätt att lösa problem.

Tillsammans med psykoterapeuten formulerar du kort- och långsiktiga mål för behandlingen. Tonvikten i behandlingsmetoden ligger även fortsättningsvis på samspelet mellan dig och din omgivning, dina problem och upplevelser. Behandlingsmetoderna är effektiva vid bl.a. av fobier, panikångest, smärta, depressioner, stresshantering, ätstörningar, beroendeproblematik, tinnitus, PTST eller bättre självförtroende.

Terapisamtalen har fasta former. I de inledande samtalen får du information hur terapin kommer att gå till. Sedan diskuterar vi dina problem. Vi går tillsammans igenom upplägget av behandlingen, hur ofta vi ska träffas och under hur lång tid.

KBT kognitiv beteendeterapi